top of page
בלייר רואי חשבון
איתך בהחלטות ולאורך כל הדרך!

חומרים מקצועיים

פורטל המידע

"ידע אינו מה שאתה זוכר או אפילו מה שאתה יודע.

זו היכולת להבדיל בין מה שאתה יודע למה שאתה לא יודע"

א. פראנס

 

חומרים מקצועיים >> האם שכר הדירה הוא הוצאה מוכרת בעסק?

האם שכר הדירה הוא הוצאה מוכרת בעסק?

בשנים האחרונות עסקים רבים יותר עוברים לעבוד מהבית ואני נשאל פעמים רבות האם גם שכר הדירה הינו הוצאה שניתן להכיר בה?

 אהד בלייר, רו"ח 09/09/2022

הכלל לגבי הוצאה מוכרת בעסק הוא שניתן להכיר בהוצאה שהוצאה כולה לשם ייצור הכנסה ושלא הוגבלה או נאסרה. ככל שחלק מסוים או מוגדר בבית משמש את העסק באופן קבוע ומתבצעת בו פעילות הנדרשת לשם הפקת ההכנסה ניתן להכיר בהוצאות יחסיות, ולא יותר מ 33%, בגין חלק זה כגון (אך לא רק): חשמל, ארנונה, מים, ועד בית, תיקונים וכו'

 

אז מה שונה בתשלום על שכר הדירה ?

קיימות בחוק מספר הגבלות אשר בפועל, במרבית המקרים, אינן מאפשרות הכרה בתשלום שכר הדירה כהוצאה.

 

כאשר הדירה מושכרת מאדם פרטי, והשוכר אינו מקבל חשבונית מס בגין התשלום, המשכיר זכאי לפטור או מס מופחת על שכר הדירה אך זאת בתנאי שהדירה משמשת למגורים בלבד והשוכר התחייב לו על כך בכתב, פעמים רבות סעיף ההתחייבות מופיע בהסכם השכירות.

בנוסף חלה על השוכר החובה לנכות מס במקור בגובה 35% מתוך דמי השכירות שאותם הוא רוצה לתבוע כהוצאה ולהעבירם למס הכנסה, במקום למשכיר, אלא אם למשכיר יש פטור מניכוי המס במקור.

המדינה בחרה לתת הטבות למשכירי דירות למגורים בלבד! חובת הניכוי במקור באה להבטיח שתשלום שכר דירה יוכל להיחשב כהוצאה מוכרת למשלם (השוכר) רק במקרים בהם אצל מקבל התשלום (המשכיר) הוא הכנסה חייבת במס הכנסה ולא התקבלו עליה הטבות מס.

 

לסיכום, כדי להכיר בשכר דירה כהוצאה בעסק יש לעמוד בכל שלושת התנאים במצטבר:

  1. חלק מסוים בבית משמש את העסק דרך קבע

  2. לא קיימת התחייבות כתובה למשכיר כי הדירה משמשת למגורים בלבד

  3. מהחלק היחסי של שכר הדירה, בו אנו רוצים להכיר כהוצאה עסקית, יש לנכות מס במקור ולהעביר את המס שנוכה למס הכנסה במקום לבעל הדירה

bottom of page