top of page
בלייר רואי חשבון
איתך בהחלטות ולאורך כל הדרך!

פורטל המידע

"ידע אינו מה שאתה זוכר או אפילו מה שאתה יודע.

זו היכולת להבדיל בין מה שאתה יודע למה שאתה לא יודע"

א. פראנס

 

חומרים מקצועיים >> מס הכנסה >> הוצאות מוכרות לעסק

הוצאות מוכרות לעסק

הכלל - תנאי בסיסי הינו שההוצאה הוצאה לצורך ייצור ההכנסה, וכתנאי נוסף שכולה יצאה לצורך ייצור ההכנסה 

הוצאות מעורבות -  במידה ולא כל ההוצאה משמשת לייצור הכנסה, ויש גם "הנאה אישית" לצרכים פרטיים, ההוצאה הינה הוצאה מעורבת.

 

בהוצאות מעורבות יש להפריד בין החלק העסקי, שיוכר, לחלק הפרטי שלא יוכר. ישנן הוצאות מעורבות כמו רכב,סלולרי, כיבוד קל, נסיעות לחו"ל ועוד בהן ישנן תקנות ספציפיות המורות לנו מה החלק בו ניתן להכיר כהוצאה.

הוצאות מעורבות אחרות (להן אין תקנות ספציפיות) כמו משרד מהבית, בהם אנו יכולים לזהות את חלק ההוצאה העסקי נכיר כהוצאה רק את אותו החלק. לדוגמא בהוצאות משרד מהבית נכיר בהוצאות הרלוונטיות באופן יחסי למספר החדרים בבית.

 

הוצאות על ציוד ורכוש קבוע, שישמשו את העסק למשך מספר שנים יוכרו, עפ"י תקנות הפחת, לאורך מספר שנים לדוגמא: מחשב ומדפסת יופחתו על פני שלוש שנים כך שבכל שנה נכיר ב 33% מההוצאה.

 

הוצאות שאינן מוכרות - קנסות והוצאות בעלות אופי עונשי אינן מוכרות. הוצאות שלא ניתן לקבל בגינן חשבונית או קבלה, במקרה של גופים ממשלתיים, עמותות, חב' ביטוח ואחרים שאינם חייבים במעמ - יש להתיעץ עם משרדינו.

 

קיזוז מע"מ תשומות

כדי שנוכל לקזז מע"מ (קיזוז מע"מ=מע"מ תשומות) מהמע"מ שאנחנו משלמים (=מע"מ עסקאות) יש לקבל על ההוצאה חשבונית מס על שם העסק או העוסק הכוללת פירוט על השירות שניתן/הנכס שנרכש. במקרים בהם על ההוצאה לא שולם מע"מ (ארנונה, ביטוח, תשלום על שירות חו"ל - גוגל, תשלום לעוסק פטור וכו) לא נוכל לקזז מע"מ כיוון שלא שולם מע"מ על ההוצאה.

 

ישנן הוצאות אשר תקנות מע"מ לא מתירות קיזוז מע"מ תשומות כמו רכישה/השכרה/ליסינג של רכבים פרטיים.

 

במקרים של הוצאות מעורבות  יש לקזז מע"מ עפ"י החלק השייך לפעילות העסקית. אם לא ניתן לקבוע באופן ברור מה החלק העסקי יש להתיעץ עם משרדנו, המע"מ ילקח עפ"י מבחן "עיקר השימוש" עסקי או פרטי. במקרה שרוב השימוש עסקי נקזז 67% מע"מ ששולם במקרה שחלק קטן מהשימוש הוא עסקי נקזז 25% מהמע"מ. במקרים של הוצאות רכב (למעט קניה, השכרה או ליסינג – אין הכרה במע"מ כלל) וטלפון סלולרי נקבע כי יש לנהוג עפ"י הכלל של "עיקר השימוש" ולא ניתן לדרוש יותר מ- 67% מהמע"מ בכל מקרה.

 

מצ"ב רשימה של הוצאות נפוצות. יש להתיעץ באופן ספציפי לכל עסק על ההוצאות הרלוונטיות לפי העסק והפעילות

 

סוג הוצאה                                              אחוז למס הכנסה               אחוז למע"מ

אחזקת משרד                                         100%                             100%

שכירות משרד                                         100%                             100%

תקשורת                                                 100%                            100%

מחשוב, תוכנות ושירות                             100%                             100%

ציוד משרדי ומכשירי כתיבה                       100%                             100%

ריהוט משרדי                                          100%                             100%

פרסום, שיווק, קד"מ, יח"צ                         100%                             100%

אינטרנט                                                 100%                             100%

ייעוץ עסקי, קואצינג, השתלמות מקצועית     100%                             100%

הנהלת חשבונות, ביקורת,ייעוץ משפטי        100%                             100%

ספרות מקצועית                                      100%                             100%

ביגוד מקצועי                                          100%                              100%

אגרות ורשיונות                                       100%                             100%

כ"א וקבלני משנה                                    100%                             100%

משלוחים, הובלות ושליחויות                      100%                             100%

ביטוחים                                                 100%                             0%

אגרות ותשלומים ממשלתיים                     100%                              0%

עמלות בנק והוצאות מימון, עמלות כ"א        100%                              0%

הוצאות רכב                                            45%                               67%

הוצאות נסיעה                                        100%                              100%

כיבוד קל                                               80%                                100%

טלפון נייד                                              50%                                67%

מתנות ללקוחות וספקים                          100%                              100%

נסיעות לחו"ל לצורכי עבודה                      עפ"י הסכומים המותרים      0%

 

משרד מהבית – ניתן לדרוש 25%-33% מההוצאה (אחד חלקי מספר החדרים בבית או לפי יחס השטחים בבית. המע"מ ידרש כהוצאה מעורבת כאמור לעיל

הוצאות שניתן לדרוש באופן יחסי למשרד מהבית: אחזקת משרד/בית - ארנונה, חשמל, מים, ועד בית, ביטוחים, תיקונים ואחזקה, ניקיון וחומרי ניקוי, טלפון, אינטרנט, כיבוד קל, הוצאות פחת (על בית/דירה בבעלות), הוצאות ריבית (במידה ויש משכנתא על הנכס).

* לא ניתן להכיר בהוצאות שכירות על משרד בייתי - משרד הנמצא בדירת המגורים.

 

 

ניכויים וזיכויים

תרומות                                                  35%

הפקדות לקרן השתלמות

הפקדות לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים/קופת גמל

תשלום ביטוח לאומי כעצמאי                      52%

 

 

 

 

מטרת אגרת מידע זו הינה להביא לידיעתכם מידע פיסקלי מעודכן בנושאי מס שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

 

 

 

 

                       

 

 

בברכה,

 

בלייר רואי חשבון

 

 

                                          

 

bottom of page