top of page
בלייר רואי חשבון
איתך בהחלטות ולאורך כל הדרך!

פורטל המידע

"ידע אינו מה שאתה זוכר או אפילו מה שאתה יודע.

זו היכולת להבדיל בין מה שאתה יודע למה שאתה לא יודע"

א. פראנס

 

חומרים מקצועיים >> מס הכנסה >> חישוב נפרד לבני זוג - תיקון 199

חישוב נפרד לבני זוג בעלי מקור הכנסה משותף - תיקון 199 לפקודה 

תיקון 199 לפקודת מס הכנסה תיקן את סעיף 66 בדבר התנאים לחישוב נפרד לבני זוג העובדים יחד. התיקון קובע שלושה תנאים מצטברים לחישוב מס נפרד לבני זוג שיש להם מקור הכנסה משותף:

 

1. יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נחוצה לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף.

2. כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו   לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה 

    כאמור.

3. אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג - בית המגורים משמש דרך קבע את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה 

    האמור, נעשית בדירת המגורים.

 

במסגרת התיקון לחוק, בוטל סעיף 66(ה) לפקודה אשר איפשר חישוב נפרד לבני זוג שקיימת תלות בהכנסותיהם עד לתקרה של 48,960 ₪ (בשנת 2012). התיקון מאפשר חישוב מס נפרד החל משנת המס 2014 בהתאם לעקרונות שנקבעו. לגבי שנות המס עד לשנת 2013, יחול הדין הישן.

 

הרקע לתיקון:

ביום 1 בפברואר 2012 ניתן בבית המשפט העליון פסק דין עקרוני העוסק בסוגיית דרך חישוב המס לפי הפקודה לגבי הכנסה של בני זוג (ע"א 8114/09, 8297/09, 1177/10 מלכיאלי נ' פקיד שומה עפולה).בית המשפט העליון פירש את הפקודה וקבע כי בכל מקרה בו קיימת תלות בין מקורות ההכנסה של בני הזוג, תחושב הכנסתם במשותף, זאת אף במקרים בהם גובה ההכנסה לא נבע משיקולי מס. על אף הפסיקה החד משמעית לגבי לשון הפקודה, בית המשפט העליון מציין בפסיקתו כי תוצאת פסק הדין מעוררת אי נוחות רבה ומכבידה על בני זוג שעובדים יחד ואף מתמרצת אותם לעבוד במקומות עבודה נפרדים או בחברות שאינן בשליטתם כדי להפחית את חבות המס שלהם. לפיכך, קרא בית המשפט למחוקק לבחון את ההסדר הקבוע בפקודה ואת תחולתו.

 

עד לשנת המס 2012, פרסמה רשות המיסים הקלות לבני זוג שאינם זכאים לחישוב נפרדכך שתתאפשר החלת סעיף 66(ה) לפקודה, המאפשר חישוב נפרד בתנאים מסוימים ועד לסכום של 48,960 ש"ח (בשנת 2012) ביחס לשנים קודמות עד לשנת המס 2012 (כולל). הקלה זו תחול לגבי כל התיקים "הפתוחים" בהם עולה סוגיית חישוב מאוחד/ נפרד, לרבות תיקים התלויים ועומדים בבית המשפט, לנישומים העומדים בתנאי הסעיף, גם אם לא הודיעו על בקשתם במועד.

לגבי שנת המס 2013 – לא פורסמו הקלות מיוחדות.

 

 

 

 

                       

 

 

בברכה,

 

בלייר רואי חשבון

 

 

                                          

 

bottom of page