top of page
בלייר רואי חשבון
איתך בהחלטות ולאורך כל הדרך!

חומרים מקצועיים

פורטל המידע

"ידע אינו מה שאתה זוכר או אפילו מה שאתה יודע.

זו היכולת להבדיל בין מה שאתה יודע למה שאתה לא יודע"

א. פראנס

 

חומרים מקצועיים >> מס הכנסה >> מדרגות המס 2017

מדרגות מס הכנסה 2018

מדרגות המס החלות על הכנסה מיגיע אישית (עסק, משלח יד, שכר, משכורת)

 

הכנסה חודשית שיעור המס המדרגה מס למדרגה מס הצטבר הכנסה שנתית שיעור המס למדרגה מס למדרגה מס המטבר

 

מדרגה זו משקפת את המס הנוסף על הכנסות גבוהות "מס עשירים" בשיעור 3% החל על הכנסתו החייבת של הנישום מכלל המקורות

 

נקודות זיכוי בסיסיות

שווי נק' זיכוי 2018 216 ש"ח

bottom of page